ALGEMENE VOORWAARDEN– NRVNA MODE

ALGEMENE VOORWAARDEN

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van het bedrijf

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - Het contract

Artikel 6 - Recht van intrekking

Artikel 7 - Kosten in geval van intrekking

Artikel 8 - Uitsluiting van herroepingsrecht

Artikel 9 - Prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duur van transacties

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenprocedure

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Garantie van de industrie

Artikel 17 - Extra of verschillende bepalingen

Artikel 18 - Wijziging van algemene voorwaarden

 

Artikel 1 - Definities

Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden:

 1. Bedrijf: de natuurlijke persoon of juridische entiteit Nirvana Fashion B.V. en producten en / of diensten die op afstand aan consumenten worden aangeboden;

 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en komt in een op afstand contract met de ondernemer;

 3. Op afstand overeenkomst: een overeenkomst waarbij, in het kader van een systeem dat door de ondernemer wordt georganiseerd voor op afstand verkopende producten en / of diensten, tot en met de sluiting van de overeenkomst, exclusief gebruik is gemaakt van een of meer middel van externe communicatie;

 4. Techniek voor communicatie op afstand: betekent dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de consument en ondernemer op dezelfde plaats tegelijkertijd op dezelfde plaats is;

 5. Installatieperiode: de periode waarbinnen de consument hun herroepingrecht kan uitoefenen;

 6. RECHT VAN DE INHOUDING: de mogelijkheid voor de consument om zich terug te trekken uit het externe contract binnen de intrekkingsperiode;

 7. Dag: kalenderdag;

 8. Transactieduur: een externe contract met betrekking tot een reeks producten en / of diensten, waarvan de levering en / of aankoopverplichting in de loop van de tijd wordt verspreid;

 9. Duurzaam medium: elke middelen die de consument of ondernemer in staat stelt om informatie aan hen persoonlijk op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2 - Identiteit van het bedrijf

Nirvana fashion bv

Handelen onder de naam / namen: NRVNA-modus

Postadres:

Joop Geesinkweg, 901-999

1114 AB, Amsterdam

Nederland

Beschikbaarheid: van maandag tot vrijdag van 09:30 tot 17:00 uur

E-mailadres: info@nrvnamode.com

Kamer van Koophandel nummer: 80389937

BTW-identificatienummer: NL 861658668B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding van de ondernemer en aan elk op afstand gesloten op afstand tussen de ondernemer en de consument.

 2. Voordat het contract op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden beschikbaar gesteld aan de consument. Indien dit niet mogelijk is binnen redelijke limieten, zal worden aangegeven dat de algemene voorwaarden kunnen - vóór het contract op afstand wordt gesloten - op verzoek van de consument op verzoek van de consument worden bekeken, op verzoek van de consument, zodra u binnenkort wordt verzonden als mogelijk.

 3. Indien het contract op afstand elektronisch wordt gesloten, in tegenstelling tot de vorige paragraaf en vóór het contract op afstand wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden en voorwaarden op zodanige wijze aan de consument beschikbaar worden gesteld dat de consument het gemakkelijk kan opslaan op een Duurzaam medium. Indien dit niet mogelijk is binnen redelijke limieten, vóór de sluiting van het externe contract, wordt het aangegeven wanneer de algemene voorwaarden elektronisch kunnen worden bekeken en dat zij elektronisch of anderszins kosteloos zullen worden verzonden op verzoek van de consument.

 4. In het geval dat, naast deze algemene voorwaarden, specifieke product- of dienstvoorwaarden ook van toepassing is, zijn de tweede en derde paragrafen van toepassing, mutatis mutandis en kan de consument altijd aanroepen aan de toepasselijke bepaling die het meest gunstig is voor hen in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Als een aanbieding een beperkte periode van geldigheid heeft of onderhevig is aan voorwaarden, wordt dit expliciet vermeld in het aanbod.

 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten en / of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om de consument in staat te stellen een goede beoordeling van de aanbieding in te dienen. Als de ondernemer afbeeldingen gebruikt, zijn dit een echte weergave van de producten en / of diensten die worden aangeboden. Duidelijke fouten of fouten in het aanbod zijn niet bindend voor de ondernemer.

 3. Elk aanbod bevat informatie die het duidelijk maakt aan de consument, die rechten en plichten aan de acceptatie van het aanbod zijn gehecht. Met name deze zorgen:

- de prijs inclusief belastingen;

- de mogelijke afleverkosten;

- de manier waarop de overeenkomst zal worden geconcludeerd en welke acties hiervoor noodzakelijk zijn;

- of het ongeacht het recht van intrekking van toepassing is;

- de betaalmethode, levering of uitvoering van de overeenkomst;

- de periode voor aanvaarding van het aanbod of de periode voor het handhaven van de prijs;

- de snelheid van de communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de technologie voor communicatie op afstand worden berekend op basis van een andere basis dan het basistarief;

- Indien de overeenkomst wordt gearchiveerd na de conclusie, hoe deze door de consument kan worden geraadpleegd;

- de manier waarop de consument op de hoogte kan worden van acties die ze niet willen nemen voordat ze de overeenkomst sluiten, evenals de manier waarop zij deze acties kunnen verhelpen voordat de overeenkomst wordt gesloten;

- de talen, indien aanwezig, waarbij, in aanvulling op het Nederlands, de overeenkomst kan worden geconcludeerd;

- de gedragscodes waarop de ondernemer onderwerp is en de manier waarop de consument deze gedragscodes elektronisch kan raadplegen; en

- de minimumtermijn van de afstandsbediening in geval van een overeenkomst die de continue of periodieke levering van producten of diensten omvat.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst, onder voorbehoud van de in paragraaf 4, wordt geconcludeerd, wordt geconcludeerd op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en voldoet aan de ingestelde voorwaarden.

 2. Als de consument het aanbod elektronisch heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onmiddellijk de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod, elektronisch. Zolang de ontvangst van deze acceptatie niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst oplossen.

 3. Als de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, neemt de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van gegevens te beveiligen en een beveiligde webomgeving te bieden. Als de consument elektronisch kan betalen, neemt de ondernemer passende beveiligingsmaatregelen.

 4. De ondernemer kan informatie verkrijgen - binnen het wettelijke kader - over de vraag of de consument aan hun betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals al die feiten en factoren die belangrijk zijn voor een verantwoorde conclusie van het contract op afstand. Indien, op basis van dit onderzoek, heeft de ondernemer het goede terrein om de overeenkomst niet aan te gaan, hebben zij het recht om een ​​bestelling of verzoek te weigeren of om speciale voorwaarden aan de implementatie aan te voegen.

 5. De ondernemer omvat de volgende informatie met het product of de dienst aan de consument, schriftelijk of op een zodanige manier dat de consument het op een toegankelijke manier op een duurzaam medium kan opslaan:

 1. a) het fysieke adres van de oprichting van de ondernemer waaraan de consument met klachten kan draaien;
  b) de voorwaarden waaronder en de manier waarop de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht, of een duidelijke verklaring over uitgesloten van het recht van intrekking;
  c) de informatie over bestaande post-sale services en garanties;
  d) de informatie opgenomen in artikel 4, lid 3 van deze voorwaarden, tenzij de ondernemer de consument al deze informatie heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  e) de vereisten voor het annuleren van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur van meer dan één jaar heeft of voor een onbepaalde periode wordt aangegaan.

 

Artikel 6 - Recht op terugtrekking

Voor levering van producten

 1. Bij het kopen van producten heeft de consument de mogelijkheid om het contract op te lossen zonder redenen binnen een periode van 14 dagen te verlenen. Deze periode begint op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vertegenwoordiger van tevoren door de consument en heeft de ondernemer bekend gemaakt.

 2. Gedurende deze periode zal de consument het product en de verpakking met zorg behandelen. Ze zullen het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover nodig om te beoordelen of ze het product willen behouden. Als ze gebruikmaken van hun recht op terugtrekking, zullen ze het product retourneren met alle geleverde accessoires en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de oorspronkelijke staat en verpakking aan de ondernemer, in overeenstemming met de redelijke en duidelijke instructies van de ondernemer.

Voor het verlenen van diensten

 1. Voor levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden zonder redenen te geven binnen een periode van ten minste veertien dagen, te beginnen op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

 2. Om gebruik te maken van zijn recht op intrekking, zal de consument zich concentreren op de redelijke en duidelijke instructies die door de ondernemer op het moment van het aanbod en / of op het moment van levering, uiterlijk zijn aangeboden.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van intrekking

 1. Als de consument gebruik maakt van hun terugtrekking, zullen zij ten hoogste de kosten van het retourneren van de goederen dragen.

 2. Als de consument een bedrag heeft betaald, zal de ondernemer dit bedrag zo snel mogelijk terugbetalen, maar uiterlijk binnen 30 dagen na het terugzenden of intrekken.

 

Artikel 8 - Uitsluiting van recht op terugtrekking

 1. Indien de consument geen recht op intrekking heeft, kan dit alleen door de ondernemer worden uitgesloten als de ondernemer dit duidelijk in de aanbieding heeft vermeld, althans op tijd voor de sluiting van het contract.

 2. Uitsluiting van het recht op intrekking is alleen mogelijk voor producten:

 1. a) die door de ondernemer zijn geproduceerd volgens de specificaties van de consument;
  b) die duidelijk zijn van een persoonlijke aard;
  c) die niet kan worden geretourneerd vanwege hun aard;
  d) die snel kan bederven of ouder worden;
  e) waarvan de prijs is gekoppeld aan fluctuaties op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  f) voor individuele kranten en tijdschriften;
  g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de afdichting heeft verbroken.

 2. Uitsluiting van het recht op intrekking is alleen mogelijk voor diensten:
  a) met betrekking tot accommodatie, transport, catering of vrijetijdsactiviteiten die op een specifieke datum of gedurende een specifieke periode moeten worden uitgevoerd;
  b) waarvan de toevoer is gestart met de uitdrukkelijke toestemming van de consument vóór het verstrijken van de afkoelingsperiode;
  c) met betrekking tot gokken en loterijen.

 

Artikel 9 - De prijs

 1. Tijdens de geldigheidsperiode in het aanbod zullen de prijzen van de aangeboden producten en / of diensten niet worden verhoogd, behalve voor prijsveranderingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 2. In tegenstelling tot het vorige lid, kan de ondernemer producten of diensten aanbieden waarvan de prijzen onderhevig zijn aan fluctuaties op de financiële markt en waarop de ondernemer geen invloed heeft, met variabele prijzen. Deze fluctuaties en het feit dat vermelde prijzen zijn doelprijzen, zullen in het aanbod worden vermeld.

 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van het contract zijn alleen toegestaan ​​als ze het resultaat zijn van wettelijke voorschriften of bepalingen.

 4. Prijsstijgingen van 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​als de ondernemer dit heeft bepaald:

 1. a) zij zijn het resultaat van wettelijke voorschriften of bepalingen; of
  b) De consument heeft het recht om het contract te beëindigen op de dag waarop de prijsstijging van kracht wordt.

 2. De prijzen in het aanbod van producten of diensten omvatten btw.

 

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

 1. De ondernemer garandeert dat de producten en / of diensten aan de Overeenkomst voldoen, de specificaties die zijn vermeld in de aanbieding, de redelijke vereisten van betrouwbaarheid en / of bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften die bestaan ​​op de datum van de sluiting van de overeenkomst.

 2. Een arrangement die wordt aangeboden als een garantie door de ondernemer, fabrikant of importeur afbreukt aan de rechten en beweert dat de consument tegen de ondernemer met betrekking tot een tekortkoming kan bijdragen aan de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer, op basis van de wet en / of de afstandsbediening.

 

Artikel 11 - Levering en prestaties

 1. De ondernemer neemt de grootst mogelijke zorg bij het ontvangen en uitvoeren van bestellingen voor producten en bij het beoordelen van verzoeken om het aanbieden van diensten.

 2. De plaats van levering is het adres dat door de consument aan het bedrijf wordt verstrekt.

 3. Met inachtneming van wat in artikel 4 van deze algemene voorwaarden wordt vermeld, voert het bedrijf geaccepteerde bestellingen uit met de vrijheid, maar uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij er een langere leveringsperiode is overeengekomen. Als de levering wordt uitgesteld, of als een bestelling niet kan of alleen kan worden uitgevoerd, wordt de consument hierna niet later dan een maand op de hoogte gebracht nadat hij de bestelling heeft geplaatst. In dat geval heeft de consument het recht om de overeenkomst gratis op te lossen en heeft recht op enige vergoeding.

 4. In het geval van ontbinding in overeenstemming met het vorige lid wordt de ondernemer het door de consument betaalde bedrag zo spoedig mogelijk terugbetaald, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding.

 5. Als de levering van een bestelde product onmogelijk blijkt, zal de ondernemer er alles aan doen om een ​​vervangend artikel te verstrekken. Uiterlijk bij de aflevering is het duidelijk en begrijpelijk vermeld dat een vervangend artikel zal worden afgeleverd. Voor vervangende artikelen kan het recht op intrekking niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn ten koste van de ondernemer.

 6. Het risico van schade en / of verlies van producten rust bij de ondernemer tot het moment van levering aan de consument of een vertegenwoordiger die vooraf is aangewezen en aangekondigd aan de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 - Duur van transacties

 1. De consument kan op elk moment een akkoord worden beëindigd die voor onbepaalde tijd is aangegaan, op elk moment onderworpen aan de overeengekomen beëindigingsregels en een opzegtermijn van maximaal één maand.

 2. Een contract met een vast termijn heeft een maximale duur van twee jaar. Indien het is overeengekomen dat in het geval van de stilte van de consument het op afstand is uitgebreid, zal het contract worden voortgezet als een contract voor onbepaalde tijd en de kennisgevingsperiode na de voortzetting van het contract zal niet hoger zijn dan een maand.

 

Artikel 13 - Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen, moeten de door de consument verschuldigde bedragen worden betaald binnen 14 dagen na het begin van de reflectieperiode als bedoeld in artikel 6, lid 1. In het geval van een overeenkomst om een ​​dienst te verlenen, begint deze periode na de Consument heeft de bevestiging van de overeenkomst ontvangen.

 2. Bij het verkopen van producten aan consumenten, mogen algemene voorwaarden nooit een voorschot van meer dan 50% bepalen. Wanneer een voorschot is vastgelegd, kan de consument geen rechten beweren met betrekking tot de uitvoering van de volgorde of service (s) in kwestie voordat de gestelde vooruitbetaling is gedaan.

 3. De consument heeft de plicht om eventuele onnauwkeurigheden in de verstrekte betalingsgegevens te melden of op de ondernemer onverwijld vermeld.

 4. In geval van niet-betaling door de consument heeft de ondernemer het recht, onder voorbehoud van juridische beperkingen, om de redelijke kosten die vooraf worden bekendgemaakt aan de consument op te laden.

 

Artikel 14 - Klachtenprocedure

 1. De ondernemer heeft een voldoende gepubliceerde klachtenprocedure en verwerkt de klacht in overeenstemming met deze klachtenprocedure.

 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een redelijke termijn aan de ondernemer worden voorgelegd, volledig en duidelijk beschreven, nadat de consument de defecten heeft ontdekt.

 3. Klachten die aan de ondernemer worden ingediend, worden binnen een periode van 14 dagen na de datum van ontvangstbeantwoording. Als een klacht een te verwachten langere verwerkingstijd vereist, zal de ondernemer antwoorden binnen de periode van 14 dagen met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer gedetailleerd antwoord kan verwachten.

 4. Een klacht over een product, service of de service van de ondernemer kan ook worden ingediend via een klachtformulier, via info@nrvnamode.com.

 5. Als de klacht niet kan worden opgelost door onderlinge overeenstemming, ontstaat een geschil dat onderhevig is aan geschillenbeslechting.

 

Artikel 15 - Geschillen

 1. Overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zijn uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

 2. Een geschil wordt alleen door de Geschillencommissie behandeld als de consument eerst zijn klacht heeft ingediend bij de ondernemer binnen een redelijke termijn.

 3. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan, moet het geschil schriftelijk aan de Geschillencommissie worden ingediend.

 4. Wanneer de consument een geschil aan de Geschillencommissie wil indienen, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dit wil doen, moet de consument binnen vijf weken na een schriftelijk verzoek van de ondernemer worden uitgesproken of hij dit wil of wil dat het geschil door de bevoegde rechter wordt behandeld. Als de ondernemer de keuze van de consument binnen de periode van vijf weken niet hoort, heeft de ondernemer het recht om het geschil aan de bevoegde rechtbank in te dienen.

 5. De geschillencommissie regeert onder de voorwaarden zoals bepaald in de voorschriften van de Geschillencommissie. De beslissingen van de geschillencommissie worden gemaakt door middel van een bindend advies.

 6. Het Geschillencommissie heeft geen geschil of stop met een geschil of stop met de behandeling als de ondernemer opschorting van de betaling heeft gekregen, failliet is gegaan of zijn bedrijfsactiviteiten heeft opgehouden, voordat een geschil door het Comité in de sessie en een finale is afgehandeld, voordat er een geschil is behandeld vonnis is gegeven.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende bepalingen of bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden, zijn mogelijk niet aan de nadelen van de consument en moeten schriftelijk worden vastgelegd of zodanig dat de consument ze op een toegankelijke manier op een duurzaam medium kan opslaan

 

Artikel 17 - Wijziging van de algemene voorwaarden

 1. Wijzigingen in deze Algemene voorwaarden worden alleen van kracht nadat ze op een passende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande dat, in het geval van toepasselijke wijzigingen tijdens de termijn van een aanbieding, de bepaling die het meest gunstig is voor de consument de overhand heeft.

Waar ben je naar op zoek?

Jouw winkelwagen